The Forestias Imagine Happiness

The Forestias

The Forestias โครงการ mixed use ขนาดใหญ่แห่งแรกของโลก ที่นำแนวคิด ของการผสมผสานกันของธรรมชาติ สัตว์ และระบบนิเวศน์มาปรับใช้ เพื่อให้ อยู่ร่วมกันกับมนุษย์ได้อย่างยั่งยืน และ เราเป็นต้นแบบของแนวคิดในการเชื่อม ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่ประกอบด้วยคน 4 เจนเนเรชั่นให้เกิดการ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อจุดหมายในการสร้างความสุขแบบยั่งยืนของชุมชน

The Forestias Imagine Happiness The Forestias Imagine Happiness
The Forestias Imagine Happiness
The Forestias Imagine Happiness The Forestias Imagine Happiness
The Forestias Imagine Happiness The Forestias Imagine Happiness
The Forestias Imagine Happiness The Forestias Imagine Happiness
The Forestias Imagine Happiness The Forestias Imagine Happiness
The Forestias Imagine Happiness The Forestias Imagine Happiness
The Forestias Imagine Happiness
The Forestias Imagine Happiness
The Forestias Imagine Happiness

แบบฟอร์มติดต่อ
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อรับข้อมูลโครงการเพิ่มเติม

The Forestias Imagine Happiness
The Forestias Imagine Happiness
The Forestias Imagine Happiness